• Ako komunikovať

    • Ako komunikovať

     Efektívna komunikácia je jediným kľúčom k riešeniu medziľudských problémov či nedorozumení. 

     Je potrebné dodržiavať všeobecné zásady:

     • - komunikovať cez Edupage a školský e-mail, osobne v rámci konzultačných hodín,
     • - komunikovať zdvorilo, s rešpektom a úctou, vecne, empaticky,
     • - učiteľ odpovedá na správy od rodičov: Po – Pi od 14.00 hod. do 15.30 hod.,
     • - dodržať postupnosť pri riešení situácie – najskôr osloviť učiteľa daného predmetu, potom triedneho učiteľa, výchovného poradcu či psychológa a až nakoniec vedenie školy,
     • - pri komunikácii uviesť celé meno žiaka, triedu (najmä, ak má rodič iné meno ako žiak),
     • - učiteľ si vedie písomné záznamy z konzultácií, podpísané všetkými prítomnými.

      

     Komunikácia na úrovni: učiteľ – žiak – rodič

     Je potrebné dodržiavať zásady:

     • - osloviť vždy najskôr učiteľa daného predmetu
     • - jasne určiť cieľ konzultácie,
     • - určiť postup riešenia,
     • - komunikovať, kým sa problém nevyrieši.
     •  

     Komunikácia na úrovni: učiteľ (triedny učiteľ) – rodič

     Je potrebné dodržiavať zásady:

       •  
      • telefonický rozhovor s triednym učiteľom – v rámci konzultačných hodín učiteľa,
      • osobné stretnutie s rodičmi žiaka za účelom konkretizácie problému a jeho riešenia – pozvanie na konzultácie napr. ohľadom správania, prospechu žiaka a i.  V prípade potreby sa vypracuje záznam zo stretnutia,
      • v prípade e-mailovej komunikácie je potrebné rešpektovať pracovný čas a konzultačné hodiny učiteľa,
      • možnosť komunikácie aj cez správy v Edupage,
      • zadávanie neprítomnosti žiaka cez Edupage,
      • triedny aktív – možnosť využívať systém harmonogramu osobných konzultácií (napr. 10 minút – rodič). V prípade potreby dlhšej konzultácie sa vzájomne dohodne individuálne stretnutie,

     Komunikácia na úrovni: triedny učiteľ – VP – ŠP – rodič

     Výchovný poradca (VP) – PhDr. Brigita Porvazníková/Mgr. Katarína Kohútová kohutova@gphmi.sk

     Školský psychológ (ŠP) – Mgr. Katarína Kohútová kohutova@gphmi.sk

     vybavujú:

       •  
      • súhlas rodičov na spoluprácu s výchovným poradcom resp. školským psychológom,
      • na základe závažnosti problému výchovný poradca resp. psychológ poskytne radu, prípadne konzultáciu či stretnutie s rodičom.
      • VP odporúča, ako postupovať, ak sú u dieťaťa podozrenia na poruchy učenia,
      • VP vybavuje súhlas rodičov na spoluprácu so špeciálnym pedagógom,
      • VP spracúva dokumentáciu žiakov s poruchami učenia (dyslexiou, dyskalkúliou, dysortografiou a pod.),
      • dôležitá je spolupráca a komunikácia: žiak – triedny učiteľ – rodič, odborná pomoc v rámci školy je dôležitá a pomáha pri riešení výchovných aj vzdelávacích problémov.

     Komunikácia na úrovni: učiteľ – triedny učiteľ

     Je potrebné dodržiavať zásady:

       •  
      • Obe strany využívajú osobnú a e-mailovú formu komunikácie.
      • Učiteľ daného predmetu zapíše problém týkajúci sa nesplnenia úlohy či nepripravenosti na vyučovanie do elektronickej žiackej knižky.
      • V prípade opakovanej nepripravenosti na vyučovanie informuje triedneho učiteľa a spoločne zvolia postup nápravy.
      • V prípade výchovného problému učiteľ osloví triedneho učiteľa s cieľom hľadať cestu nápravy a spoločne zvolia postup (kontakt s výchovným poradcom, školským psychológom, zákonným zástupcom) ako nežiaduce správanie eliminovať.