• Manuál pre efektívnu komunikáciu

    • Manuál pre efektívnu komunikáciu

     Náš školský komunikačný manuál slúži k vzájomnej efektívnej komunikácii. Rýchlo a prehľadne vám pomôže pri zorientovaní sa v konkrétnych situáciách. Nájdete v ňom všetky potrebné informácie - koho, kedy a akým spôsobom osloviť. 

     Informácie k organizácii školského roka nájdete na https://www.gphmi.sk/o-skole/organizacia-skolskeho-roka/

     Školský vzdelávací program: https://www.gphmi.sk/o-skole/vzdelavaci-program/

     Dôležité dokumenty, žiadosti, potvrdenie a vzory tlačív nájdete v časti Komunikačný portál/Tlačivá a vzory žiadostí (vstup po prihlásení) 

     Informácie pre rodiča

     1. Potvrdenia  o návšteve školy
     2.  
     3. Štúdium v zahraničí
     • Ak žiak chce študovať príslušný ročník v zahraničí resp. na zahraničnej škole na Slovensku (napr. Leaf Academy), musíte kontaktovať riaditeľku školy (olsavova@gphmi.sk, +421911970448), ktorá koordinuje celý postup.
     • Dokumenty k štúdiu v zahraničí a komisionálnemu preskúšaniu (je potrebné doručiť poštou, podpísané oboma rodičmi):
     •  
      • Žiadosť o štúdium v zahraničí
      • Žiadosť o povolenie vykonať komisionálne skúšky
      •  
     1. Štúdium podľa individuálneho študijného plánu
     • Ak žiak chce študovať podľa individuálneho študijného plánu, musíte kontaktovať riaditeľku školy (olsavova@gphmi.sk, 0911970448), ktorá koordinuje celý postup.
      • Žiadosť o individuálny študijný plán
      • Žiadosť o povolenie vykonať komisionálne skúšky
     • Dokumenty k štúdiu podľa individuálneho študijného plánu  (je potrebné doručiť poštou, príp. osobne podpísané oboma rodičmi):
      •  
     1. Vzory tlačív a žiadosti, ktoré rieši triedny učiteľ :
     • Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania
     • Žiadosť o  vystavenie duplikátu vysvedčenia z dôvodu straty
     • Žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok
     • Žiadosť o odlobodenie od TSV 
     • Postup pri oslobodení žiaka od povinnej telesnej a športovej výchovy
     • Tlačivo - odporučenie odborného lekára  na oslobodenie od TSV (špecialista)
     • Prihláška na maturitnú skúšku
     • Žiadosť o povolenie vykonať opravnú maturitnú skúšku (EČ a PFIČ)
     • Súhlas so spracovaním osobných údajov žiaka
     • Prihláška na etickú resp. náboženskú výchovu
     •  

              Oficiálne žiadosti - Jozefína Hajduková, (sekretariat@gphmi.sk056/6423097) 

              podanie žiadostí i prevzatie rozhodnutí: pondelok – piatok od 7.30 hod. do 15.30 hod.,

     1. Prihlášky na stredné a vysoké školy  -  informácie k prihláškam poskytuje kariérová poradkyňa Mgr. Erika Dudášová, dudasova@gphmi.sk 
     1.  
     2. Školské úrazyrieši koordinátor BOZP na škole, Mgr. Eugen Furda,  tv.gphmi@gmail.com
     1.  
     2. Školská jedáleň - vedúca školskej jedálne Jana Čeklovská, ceklovska@gphmi.sk,0911916627
     1.  
     2. Konzultačné hodiny 

                                           pondelok od 13.30 hod. do 15.30 hod.,

                                           utorok od  9.30 hod. do 11.00 hod.,

                                           piatok od 13.30 hod. do 15.00 hod.

     • zástupca riaditeľky školy  pre technicko-ekonomické veci – PaedDr. Vladimír Čan, can@gphmi.sk, tel. 056/6423097

                                           streda od 13.30 hod. do 15.00 hod.

     • zástupkyňa riaditeľky školy pre výchovno vzdelávací proces – riadiaca pôsobnosť 1. - 2. ročník
     •  - Mgr. Matej Straják, PhD., starjak@gphmi.sk , 056/6423097

                                                      utorok od 13.30 hod. do 15.00 hod.

     zástupkyňa riaditeľky školy pre výchovno vzdelávací proces – riadiaca pôsobnosť 3. - 4. ročník

     RNDr. Renáta Gaľová, galova@gphmi.sk , 0904561373

                                                  štvrtok od 13.30 hod. do 15.00 hod.

     • výchovná poradkyňa – PhDr. Brigita Porvazníková, porvaznikova@gphmi.sk
     • školská psychologička – Mgr. Katarína Kohútová, kohutova@gphmi.sk 
     • kariérová poradkyňa – Mgr. Erika Dudášová, dudasova@gphmi.sk
     •  
     • konzultačné hodiny učiteľov – po prihlásení do Edupage, v časti Komunikačný portál/Konzultačné hodiny.

                 

     Exkurzie, súťaže a pod. vybavuje triedny učiteľ (resp. organizátor akcie):

     • Informovaný súhlas zákonného zástupcu
     •  
     1. Školská knižnica – Katarína Demská (informátorka)

      

     Informácie pre učiteľa 

             Metodické poradné orgány školy a preventívno-poradenský tím

     • výchovná poradkyňa – PhDr. Brigita Porvazníková, Mgr. Katarína Kohútová
     • koordinátor BOZP – Mgr. Eugen Furda
     • koordinátor informatizácie – Ing. Vladimír Špak
     • projektový manažér – RNDr. Mária Spišáková, PhD.
     • školská psychologička – Mgr. Katarína Kohútová
     • kariérová poradkyňa – Mgr. Erika Dudášová
     • koordinátor primárnej prevencie drogových závislostí a ďalších sociálno-patologických javov – PaedDr. Erika Virágová
     • koordinátor environmentálnej výchovy – RNDr. Andrea Ivanová
     • koordinátor finančnej gramotnosti – Mgr. Jana Kunčová
     • vedúca PK anglického jazyka – Ing. Katarína Bušaničová
     • vedúca PK cudzích jazykov (NEJ, RUJ, FRJ) – Mgr. Ľudmila Sušková
     • vedúci PK slovenský jazyk a literatúra – Mgr. Slávka Štovková
     • vedúca PK matematika a informatika – RNDr. Mariana Šariková
     • vedúca PK človek a príroda (BIO. FYZ, CHE) – RNDr. Beáta Semková
     • vedúca PK spoločenskovedných predmetov – PhDr. Viola Želinská
     • vedúci PK telesnej a športovej výchovy – Mgr. Eugen Furda

                

                 Projekty a súťaže, mimoškolské a iné aktivity        

     • kultúrne podujatia – zástupca RŠ Mgr. Matej Straják, PhD. 
     • športové súťaže – Mgr. Eugen Furda
     • turistické akcie  – PaedDr. J. Sibal
     • DofE - Mgr. Dagmar Herbecová
     • ERASMUS + BULLDOG – Mgr. Dagmar Herbecová
     • FinQ/EduQ – Mgr. Jana Kunčová
     • Zdravá škola – RNDr. Danka Opalková
     • Školský časopis Kocky – PhDr. Brigita Porvazníková
     • Prírodovedný päťboj, Gymnaziálny päťboj prírodovedcov – RNDr. Mariana Šariková
     • Matematický klokan – RNDr. A. Süčová
     • IGEPEHA boj – RNDr. Mária Spišáková, PhD.
     • IT Akadémia- RNDr. Mária Spišáková
     • DSD -  Mgr. ľudmila Sušková
     • DELF – Mgr. Jordán Dorič
     • IT tábor – RNDr. Mária Spišáková, PhD.

              Nahlasovanie chýb IKT - Ing. Vladimír Špak, spak@gphmi.sk

               Nahlasovanie opráv a porúch - vybavuje PaedDr. Vladimír Čan, zástupca RŠ

               Poruchy a požiadavky na opravy  a odstránenie porúch sa zapisujú do zošita na vrátnici školy.