• Vnútorný školský poriadok

        • Vnútorný školský poriadok Gymnázia Pavla Horova vydaný riaditeľkou školy na základe zákona č.245/2008 Zb. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe Smernice č. 36/2018  k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach upravuje práva a povinnosti žiakov školy a výchovné opatrenia na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v duchu humanizmu a tolerancie.

          Viac: https://www.gphmi.sk/skolsky-poriadok/