• Klasifikačný poriadok

      1. Klasifikácia jednotlivých predmetov v školskom roku 2022/2023 je v súlade so Školským vzdelávacím programom Gymnázia Pavla Horova, s Metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl a klasifikačným poriadkom Gymnázia Pavla Horova, s ktorým sú žiaci oboznámení v úvode školského roka.
      1. Náboženská výchova, etická výchova, športová príprava, informatika a počítačové modelovanie a nepovinné predmety sa neklasifikujú známkou. Na vysvedčení sa uvádza „aktívne absolvoval/-a“ resp. „absolvoval/-a“, „neabsolvoval/-a“.
      1. Dvojhodinové voliteľné predmety (semináre) v 3. a 4. ročníku sú klasifikované známkou podľa klasifikačného poriadku Gymnázia Pavla Horova.
      1. Štvorhodinové predmety v 4. ročníku sú klasifikované známkou podľa klasifikačného poriadku Gymnázia Pavla Horova.

                 Klasifikačný poriadok 2022/2023 nájdete na https://www.gphmi.sk/o-skole/organizacia-skolskeho-roka/