• Klasifikačný poriadok

    • Usmernenie k hodnoteniu žiakov stredných škôl


    • 1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá (okrem iného) upravuje priebežné hodnotenie žiaka počas školského roka a súhrnné hodnotenie žiaka za prvý polrok a druhý polrok školského roka. 

     V § 55, § 55a a v § 56 školského zákona sa vytvára štruktúra hodnotenia tak, aby bolo jednoznačne odlíšené priebežne hodnotenie v predmete, súhrnné hodnotenie v predmete, ako aj celkové hodnotenie žiaka na konci prvého polroka a druhého polroka. Definujú sa podmienky pri hodnotení predmetu formou aktívne absolvoval, absolvoval a neabsolvoval. Zároveň sa oddeľuje hodnotenie vedomostí ako výsledku vzdelávacieho procesu a výchovy v správaní. 

     Pri súhrnnom hodnotení (t. j. na vysvedčení) žiaka strednej školy za prvý polrok je potrebné zohľadniť nové ustanovenia školského zákona a aplikovať ich.

      Súhrnné hodnotenie vo vyučovacom predmete v strednej škole sa vykonáva formou klasifikácie alebo kombinácie klasifikácie a slovného hodnotenia, súhrnné hodnotenie vo vyučovacom predmete v strednej škole sa nevykonáva formou slovného hodnotenia (to sa vykonávala len na základných školách). Súhrnné hodnotenie vykonané formou klasifikácie je hodnotenie žiaka vo vyučovacom predmete klasifikačným stupňom. 

     Súhrnné hodnotenie vykonané formou kombinácie klasifikácie a slovného hodnotenia je hodnotenie žiaka klasifikačným stupňom a opisom toho, ako žiak plnil ciele vzdelávania vo vyučovacom predmete. Ak ani jeden žiak triedy nie je priebežne hodnotený niektorou z foriem hodnotenia a škola vo svojom školskom vzdelávacom programe k 15. 9. 2021 uviedla, že „žiaci triedy budú neklasifikovaní, na vysvedčení budú mať žiaci uvedené absolvoval“, po novelizovaní školského zákona sa toto upravuje nasledovne: 

     Žiakovi, ktorý v niektorom vyučovacom predmete nie je hodnotený žiadnou z vyššie uvedených foriem sa na vysvedčení a v katalógovom liste uvádza 

      aktívne absolvoval, ak sa žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu aktívne zúčastňoval, 

      absolvoval, ak sa žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu ospravedlnene nezúčastňoval alebo bol prítomný a zo závažných dôvodov nepracoval, alebo 

      neabsolvoval, ak žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu nepracoval alebo sa neospravedlnene vyučovania nezúčastňoval. 

     Žiak z vyučovacieho predmetu neprospel, ak 

      je hodnotený klasifikačným stupňom nedostatočný, 

      neabsolvoval vyučovací predmet. 

     Celkové hodnotenie žiaka strednej školy na konci prvého polroka a druhého polroka vyjadruje hodnotenie jeho správania a výsledky jeho hodnotenia vo vyučovacích predmetoch, t.j. v predmetoch, v ktorých bol hodnotený niektorou z foriem súhrnného hodnotenia t. j. klasifikáciou alebo kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia. Celkové hodnotenie žiaka sa na konci prvého polroka a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje takto 

      Prospel s vyznamenaním ak v žiadnom vyučovacom predmete nemá stupeň klasifikácie horší ako chválitebný, priemerný stupeň klasifikácie z vyučovacích predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“; v školách umeleckého priemyslu a konzervatóriách aj z profilového predmetu má stupeň klasifikácie výborný. 

      Prospel veľmi dobre ak v žiadnom vyučovacom predmete nemá stupeň klasifikácie horší ako dobrý, priemerný stupeň klasifikácie z vyučovacích predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“; v školách umeleckého priemyslu a konzervatóriách aj z profilového predmetu má stupeň klasifikácie nie horší ako chválitebný. 

      Prospel ak - v žiadnom vyučovacom predmete hodnotenom formou klasifikácie alebo formou kombinovaného hodnotenia nemá stupeň klasifikácie nedostatočný alebo - v niektorom vyučovacom predmete má vyjadrenie „aktívne absolvoval“ alebo „absolvoval“. 

      Neprospel ak ak z niektorého vyučovacieho predmetu neprospel. Ak majú všetci žiaci triedy pre vyučovací predmet na vysvedčení uvedené „absolvoval“, „aktívne absolvoval“ alebo „neabsolvoval“, tento vyučovací predmet sa nezahŕňa do výpočtu priemerného stupňa klasifikácie z vyučovacích predmetov. Priemerný stupeň klasifikácie v tomto prípade závisí od hodnotenia vyučovacích predmetov, v ktorých boli žiaci hodnotení klasifikáciou alebo kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia.

     Žiak, ktorý sa vzdeláva podľa medzinárodného programu, sa hodnotí podľa pravidiel hodnotenia tohto medzinárodného programu. Ak medzinárodný program neupravuje pravidlá hodnotenia, žiak sa hodnotí podľa tohto zákona.