• Školský vzdelávací program

     • Škola ponúka atraktívny učebný program, sústavne zvyšuje úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu a vytvára podmienky pre jeho naplnenie. Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosociálneho správania, etiky, sebaregulácii ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj a tvorivosť.

      V snahe rozvinúť potenciál každého študenta sa snažíme vytvárať priaznivé podmienky a dostatok priestoru pre slobodný, prirodzený rast študenta, rozvíjame schopnosť tvorivo a kriticky myslieť, pracovať tímovo, vzájomne sa rešpektovať, komunikovať v medzinárodnom prostredí a byť otvorený celoživotnému vzdelávaniu.

      Výučba je vo všetkých moduloch realizovaná prevažne v rámci systému vyučovacích hodín. Podľa potreby a charakteru výučby sú triedy v niektorých predmetoch rozdeľované do skupín. Výučba cudzieho jazyka, informatiky, telesnej a športovej výchovy, náboženskej a etickej výchovy a prírodovedných laboratórnych cvičení prebieha vždy v skupinách. Výučba jednotlivých predmetov je vo väčšine prípadov realizovaná v odborných učebniach vybavených potrebnou technikou. Vo všetkých vyučovacích predmetoch sú žiaci vedení k účasti v predmetových súťažiach a olympiádach. Jednotlivé predmetové komisie prostredníctvom ročných plánov zaradzujú  exkurzie, zájazdy, návštevy kultúrnych podujatí a pod., aby výučbu obohatili  o reálne zážitky.

      Všetkými predmetmi sa prelínajú prierezové témy /osobnostný a sociálny rozvoj, enviromentálna výchova, mediálna výchova, multikultúrna výchova, ochrana života a zdravia, tvorba projektov a prezentačné schopnosti/  s podporou rozvoja finančnej gramotnosti. Povinnou súčasťou vyučovania sú účelové cvičenia na ochranu človeka a prírody v 1. a 2. ročníku, lyžiarsky kurz v 1. ročníku, kurz športových aktivít v 2. ročníku a samostatný kurz na ochranu človeka a prírody v 3. ročníku.

      Disponibilné hodiny v prvom a druhom ročníku v rámci modulov 1 až 5 v rámci povinných predmetov zvyšujú kvalitu výkonu v danom predmete.

      V treťom a štvrtom ročníku sú disponibilné hodiny venované špecializačnej príprave v rámci rozšírenej ponuky voliteľných predmetov, ktoré umožnia profiláciu žiaka a jeho kvalitnú prípravu pre štúdium na vysokej škole a sú ponechané slobodnému výberu  žiaka.

      Charakteristika školského  vzdelávacieho programu nájdete na : 

      https://www.gphmi.sk/o-skole/vzdelavaci-program/