• Profil školy

     • Profil školy

     • Absolvent školy

            má osvojené funkčné znalosti a kompetencie z oblasti prírodných a spoločenských vied, ktoré sú vymedzené vzdelávacími štandardami;

            efektívne komunikuje v materinskom, resp. vo vyučovacom jazyku a v  dvoch cudzích jazykoch;

            má osvojené matematické princípy a postupy tak, že ich dokáže využiť v praktickom živote a pri ďalšom štúdiu/pracovnom zaradení;

            ovláda a využíva pri svojom vzdelávaní a tvorbe súčasné informačno-komunikačné technológie;

            vie vyhodnotiť a zaujať kritický postoj k informáciám, vrátane masmediálnych informácií;

            uvedomuje si svoje schopnosti, silné a slabé stránky a v súlade s nimi sa rozhoduje pre celoživotné vzdelávanie a svoju budúcu profesiu;

            akceptuje a uplatňuje ľudské práva vo vzťahu k sebe a iným, rešpektuje inakosť v spoločnosti;

            je si vedomý svojich občianskych práv a povinností, uvedomuje si význam a potrebu občianskej angažovanosti v národnom a globálnom kontexte;

            uznáva a je pripravený v praxi aplikovať demokratické princípy spoločnosti;

            zaujíma sa o svet a ľudí okolo seba, je pripravený aktívne chrániť ľudské a kultúrne hodnoty a životné prostredie na Zemi. 

        Poslanie školy

      Hlavným poslaním školy je pripravovať vzdelaných a flexibilných absolventov, ktorí nájdu uplatnenie na domácom i medzinárodnom trhu práce a budú schopní formovať svoju budúcnosť. Ponúkať atraktívny učebný program, sústavne zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu a vytvárať podmienky pre jeho naplnenie. Pestovať v sebe vyvážený vzťah priateľa i odborníka tak, aby obe stránky- láskyplný záujem i profesionalita boli postavené do služby uvedenému cieľu. 

         Stratégia Gymnázia Pavla Horova

      Stratégiu naplňovania našej vízie sme postavili na týchto  pilieroch:

      Stabilný tím odborníkov

      Pre implementáciu projektov s dlhodobou údržbou systémov sú nepostrádateľné odborné, metodické a pedagogické skúsenosti. S týmto vedomím sa snažíme náš tím rozširovať, udržiavať jeho špičkovú odbornosť a poskytovať všetkým zamestnancom pevné zázemie. Ich zodpovedným prístupom ku kvalite poskytovaných služieb sa spolupodieľame  na zlepšovaní imidžu školy a zvyšovaní úrovne kultúry školy a tým vytvárame podmienky pre dosiahnutie konkurencieschopnosti v sieti gymnázií SR

      Etické jednanie a priateľské vzťahy

      Za samozrejmosť považujeme dodržiavanie základných etických noriem a práv pri výkone ktorejkoľvek našej činnosti. Snažíme sa o korektnú a transparentnú komunikáciu nielen s našimi zákazníkmi, ale takisto s našimi zamestnancami. Rozvíjame vzťahy so svojimi zákazníkmi s cieľom dosiahnuť partnerstvo, vytvárame motivačné prostredie a primerané sociálne podmienky pre personálny a odborný rast zamestnancov a študentov školy.

      Vzdelávanie

      Analyzujeme a vyhodnocujeme informácie o spokojnosti interných aj externých zákazníkov (študentov, zamestnancov, verejnosti a ďalších subjektov). Priebežne aktualizujeme  a modernizujeme obsah, formy a metódy vzdelávania pre zabezpečenie kvality v kontexte nepretržitého celoživotného a širokospektrálneho vzdelávania .


       

       Vízia školy

      Byť vyhľadávanou modernou školou, ktorá sa otvoreným vzdelávaním  v duchu demokracie a humanizmu, vedením žiakov k tolerancii    k schopnosti kritického, tvorivého myslenia, vytváraním podmienok  pre slobodné vedecké bádanie a šírenie novovytvorených  aj sprostredkovaných poznatkov, prácu s informáciami a digitálnymi technológiami ako aj systematickým zapájaním sa do medzinárodnej spolupráce, zaradí medzi kvalitné školy digitálnej excelencie v Európe.